5 Wat zijn de gevolgen van echtscheiding/scheiding?

5.1. Hoe wordt het vermogen (goederen rechten) verdeeld?

  • Indien het regime van scheiding van goederen/gemeenschap van aanwinsten van toepassing is en het huwelijk wordt beëindigd, heeft een echtgenoot recht op deelname in de meerwaarde van het vermogen van de andere echtgenoot die is opgetreden sinds het huwelijk is aangegaan mits hij/zij heeft bijgedragen tot deze meerwaarde. De bijdrage wordt geacht overeen te komen met een derde van de meerwaarde, tenzij anders aangetoond. Ditzelfde geldt in geval van een scheiding van tafel en bed van de echtgenoten gedurende meer dan drie jaar. Hetgeen een echtgenoot heeft verworven als gevolg van een schenking, legaat of erfenis wordt geacht geen deel uit te maken van de meerwaarde van zijn/haar vermogen (art. 1400 GBW).
  • Indien is gekozen voor het stelsel van gemeenschap van goederen, dan leidt de echtscheiding tot de ontbinding van de gemeenschap en, wanneer er gemeenschappelijke goederen overblijven, tot de verdeling van de gemeenschap. Tenzij er een andersluidende overeenkomst is, wordt de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen betreffende ontbinding van een gemeenschap van rechten en de verdeling van goederen die samen worden gehouden overeenkomstig artikel 175 e.v. GBW en de bepalingen van het Griekse Wetboek van burgerlijke rechtsvorderingover de verdeling van goederen die samen worden gehouden. Het gemeenschappelijk vermogen wordt verdeeld bij contract of, in geval van een geschil, door de rechter (art. 1414, 798-799 GBW). Elk van beide echtgenoten heeft recht op de helft van het gemeenschappelijk vermogen. De aanspraak op deze verdeling kan niet verloren gaan.

5.2. Wie is aansprakelijk voor de bestaande schulden na echtscheiding/scheiding?

  • Overeenkomstig het stelsel van scheiding van goederen/gemeenschap van aanwinsten blijft de echtgenoot-schuldenaar  verantwoordelijk voor bestaande schulden na de echtscheiding. Hij/zij is aansprakelijk voor deze schulden met zijn/haar eigen vermogen.
  • Ook overeenkomstig het stelsel van gemeenschap van goederen blijft de echtgenoot-schuldenaar verantwoordelijk voor bestaande schulden na de echtscheiding. In het geval van schulden die tijdens het huwelijk zijn aangegaan door de echtgenoot-schuldenaar en die betrekking hebben op het beheer van het gemeenschappelijk vermogen en de behoeften van het gezin, heeft de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen die volgt op de ontbinding van het stelsel van gemeenschap van goederen geen invloed op de rechten van schuldeisers betreffende het gemeenschappelijk vermogen (art. 803 GBW).

5.3. Kan een echtgenoot aanspraak maken op een vergoeding jegens de ander?

Er bestaat geen verplichte vordering tot verrekening. De mogelijkheid bestaat echter om deze vordering in te stellen onder de bepalingen van verrijking zonder oorzaak.