6 Wat zijn de gevolgen van overlijden?

  • Overeenkomstig het stelsel van scheiding van goederen/gemeenschap van aanwinsten erft de langstlevende echtgenoot minstens een deel van de nalatenschap van de overleden echtgenoot, hetzij op basis van de bepalingen in het testament, hetzij op basis van de bepalingen die gelden wanneer er geen testament is. Overeenkomstig deze laatste bepalingen ontvangt de echtgenoot een kwart van de nalatenschap indien er kinderen zijn. Indien er geen kinderen zijn, erft hij/zij de helft van de nalatenschap samen met de broers en zussen van de overledene of hun kinderen en de ouders van de overledene, of bij afwezigheid daarvan grootouders, ooms en neven en nichten in de eerste graad. Indien er geen naaste familie is, erft hij/zij de volledige nalatenschap (art. 1820-1821 GBW). Niettegenstaande de bepalingen van de overledene in zijn/haar testament heeft de langstlevende echtgenoot recht op zijn/haar voorbehouden deel legitieme portie van het vermogen dat de helft bedraagt van het deel van de nalatenschap waarvoor geen testament is opgesteld.
  • Overeenkomstig het stelsel van gemeenschap van goederen wordt het stelsel in geval van overlijden van een van beide echtgenoten ontbonden en ontvangt de langstlevende echtgenoot zijn/haar aandeel in het gemeenschappelijk vermogen. Daarnaast erft hij/zij een deel van het aandeel van de overleden echtgenoot in het gemeenschappelijk vermogen en van het eigen vermogen van de overledene, hetzij op basis van het testament, hetzij op basis van de bepalingen die gelden wanneer er geen testament is overeenkomstig de hiervoor beschreven wijze. De langstlevende echtgenoot kan echter niet erven in overeenstemming met het voorgaande indien de overleden echtgenoot een verzoek tot echtscheiding heeft ingediend voorafgaand aan zijn/haar overlijden (art. 1822 GBW).