3 Hoe kunnen de echtgenoten hun goederenstelsel regelen?

3.1. Van welke bepalingen kunnen de echtgenoten afwijken door een contract te makenen en welke niet? Voor welk huwelijksvermogenstelsel kunnen zij kiezen?

De echtgenoten kunnen afwijken van het wettelijke regime door een huwelijksovereenkomst aan te gaan. Het staat de partijen vrij om de inhoud van de overeenkomst te kiezen, maar in de praktijk wordt gekozen tussen een beperkte gemeenschap van goederen en uitsluiting van gemeenschap, wat vaak wordt gecombineerd met verrekenbedingen. Onderscheid moet worden gemaakt tussen het periodieke verrekenbeding en het eindverrekenbeding wanneer het huwelijk wordt beëindigd. Het is onmogelijk om onderhoudsvorderingen tegen elkaar uit te sluiten en de voorschriften voor familiebescherming te beperken, zoals de nood aan de instemming van de andere echtgenoot om te beschikken over de echtelijke woning (zie Art. 1:88 BW).

3.2. Wat zijn de formele vereisten en met wie moet ik contact opnemen?

De huwelijksovereenkomst moet worden opgesteld in de vorm van een authentieke akte. Zie voor adressen van notarissen in Nederland: http://www.notaries-directory.eu.

3.3. Wanneer kan het contract worden gesloten en wanneer treedt het in werking?

De huwelijksovereenkomst kan worden aangegaan vóór of tijdens het huwelijk (zie Art. 1:114 BW). In het eerste geval gaat de overeenkomst van kracht op het ogenblik waarop het huwelijk wordt aangegaan. In het tweede geval gaat de overeenkomst van kracht de dag nadat de authentieke akte wordt verleden.

3.4. Kan een bestaand contract gewijzigd worden door de echtgenoten? Zo ja, onder welke voorwaarden?

De overeenkomst kan tijdens het huwelijk worden gewijzigd, zie ook het antwoord op 3.2. en 3.3.